Konkursy

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » Konkursy

UWAGA KONKURS KRASOMÓWCZY

 „I Ty możesz zostać Demostenesem – dolnośląski uczeń mistrzem mowy polskiej” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bolesławcu na szczeblu  wojewódzkim, kierowany do uczniów kl. VI i VII SP oraz kl. II i III gimnazjalnych. Eliminacje szkolne, wyłaniające zwycięzców: 

PIĄTEK 27 KWETNIA 2018 NA 1 I 2 LEKCJI W AULI BUDYNKU G 1

Warunki uczestnictwa:

Uczeń redaguje tekst przemówienia (lub innej formy np. listu, Rap – u, z wyłączeniem wiersza i piosenki) kierowanego do rówieśników na temat: „Świat wokół mnie”. Następnie wygłasza tekst jako przemówienie, którego wystąpienie ma trwać 2 – 3 min. W swojej mowie należy zwrócić uwagę na warte popularyzowania zjawiska lub niewłaściwe zaobserwowane we współczesnym świecie przez uczniów.

Ocenie podlega nie tylko treść tekstu i realizacja tematu, ale także warstwa językowa, dykcja, kontakt z audytorium, wykorzystanie środków pozawerbalnych.

 

Szkolni organizatorzy konkursu: Pani Joanna Bialuk i Pani Dagmara Jasińska

 • Konkurs wiedzy o Kosmosie

 • SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT” DLA KLAS I – VII

REGULAMIN

SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT”  DLA KLAS I – VII

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze,

Nauczyciele: p. Marlena Mazur i p. Grzegorz Gigiel

Termin i miejsce konkursu:

15.05.2018r., Aula SP 2, w czasie zajęć szkolnych  ( godzina do ustalenia w późniejszym terminie).

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO  10.05.2018r., 

DO ORGANIZATORA  ( p. Marlena Mazur i p. Grzegorz Gigiel)

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie  i rozbudzanie różnorodnych zainteresowań uczniów,
 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • rozwijanie kreatywności młodzieży,
 • promowanie młodych talentów,
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie

        talenty, umiejętności i zdolności,

 • upowszechnianie kultury i sztuki w różnorodnych formach prezentacji,
 • zaprezentowanie w środowisku szkolnym różnorodnych talentów,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- konkurs jest otwarty dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze,

- w konkursie biorą udział uczniowie klas I – VII, w zespole (maksymalnie 4 osoby) lub jako solista,

- uczestnicy samodzielnie przygotowują wybraną formę prezentacji oraz potrzebne rekwizyty, stroje,

- konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych: 1. Klasy I – III i 2. Klasy IV – VII,

- czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,

-organizator będzie wymagał od uczestnika zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów.

- w przypadku korzystania z płyt CD, nagrania MP3 nie będą odtwarzane (tylko nagrania w Audio)

FORMY KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna  w formie:

- śpiew,

- taniec,

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich,

- pokaz umiejętności gry aktorskiej,

- pokaz sprawności fizycznej,

- prezentacja treści kabaretowych,

- małe formy teatralne,

- gra na dowolnym instrumencie,

- recytacja,

- występy sportowo-akrobatyczne,

- zdolności manualne, plastyczne,

- i inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

2. Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.

3.Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego (w przypadku takiej potrzeby) .

4. Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

5.Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

6. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

7.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie rekwizyty.

8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia

KRYTERIA OCENY:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

       a) pomysłowość,

b) charakteryzację, strój,

c) dobór repertuaru, formy i możliwości wykonawcy,

d) ogólne wrażenie prezentacji, wyraz artystyczny,

e) umiejętności, zdolności  warsztatowe,

f) interpretacja wybranej formy.

Każdy Juror może przyznać maksymalnie 6 punktów. Decyzje jury są ostateczne.

Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów w swojej kategorii.

PRZEBIEG KONKURSU:

1.Organizator zawiadamia o konkursie uczniów szkoły. Uczestnicy zgłaszają się do udziału                     w konkursie poprzez wypełniona kartę zgłoszenia do dnia 10.05.2018r.

2. W konkursie można brać udział samodzielnie jako solista lub w zespole, grupie do 4 osób.

3. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w klasach I – III i IV – VII.

4. W dniu występu zobowiązani są do przybycia w wyznaczonych godzinach lekcyjnych, ogłoszonych w późniejszym terminie.

5. Jury i organizator może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

6.Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna.

7. Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów.

8. O kolejności występów decydują organizatorzy.

9. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów konkursu, tj. p. Marlena Mazur                 i  p. Grzegorz Gigiel.

SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT” DLA KLAS I – VII
 • KONKURS MATEMATYCZNY

Zapraszamy uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w konkursie logicznego myślenia, który odbędzie się 10 kwietnia 2018r.Zapisy i informacje u nauczycieli matematyki. Dla najlepszych dyplomy i upominki J ZAPRASZAMY !

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |