RODO

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » RODO

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” ·w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Proszę o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego, ul. Armii Krajowej 8, 58-500 Jelenia Góra, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora 75 75 233 76, e- mail spj2gora@op.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Marek Sobaszek, kontakt: mail: sofnex@wp.pl, telefon: 691 794 334.
  3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
  6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego, wybrane zajęcia sportowe lub inne.

Dyrektor Szkoły

  • Monitoring

 

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze.

Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Zapisy z monitoringu  przechowywane będą momentu nadpisania.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 75 75 23376 / email sp2jgora@op.pl