Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus”
z języka angielskiego i języka niemieckiego
dla klas IV - VI


Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w olimpiadach językowych w sesji wiosennej, które zostaną przeprowadzone w szkole w dniu 22-03-2017 r. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

 

 

Zgłoszenia  przyjmowane będą do 23-02-2017 r. przez koordynatorki konkursu:

 • Marelna Mazur – języka niemiecki
 • Joanna Figel – język angielski

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych.

 

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów klas IV – IV szkoły podstawowej.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi zostaną przesłane do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

6. Do dnia 15-05-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

 

III. Zgłoszenie

1. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:

 • do 23-02-2017 r. - olimpiada z języka angielskiego i niemieckiego;

2. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 9,00 zł.

3. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

 

 

Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora olimpiady w zakładce Archiwum testów:

 

http://www.olimpus.edu.pl/jezyk-angielski-archiwum

 

http://www.olimpus.edu.pl/jezyk-niemiecki-archiwum

 

 

Zakres tematyczny - Język angielski - sesja wiosenna

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Materiał gramatyczny:

 • Zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
 • Konstrukcja there is / there are;
 • Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia; przymiotniki dzierżawcze;
 • Zaimki dzierżawcze;
 • Forma dzierżawcza rzeczownika;
 • Czasownik: to be; to have/have got; can;
 • Liczebniki główne;
 • Czas Present Simple i Present Continuous - zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • Przyimki miejsca: in, on, under, at, next to;
 • Przyimek czasu: in, on, at, before, after;
 • Zaimki pytające: what, who, where, when, how, which;
 • Czas gramatyczny: Past Simple (czasowniki regularne oraz be, do);
 • Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no;

2. Słownictwo:

 • Dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia);
 • Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • Podstawowe części ciała;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • Pory dnia, pory roku;
 • Dni tygodnia, nazwy miesięcy;
 • Podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • Podstawowe zawody, praca naszych rodziców;
 • Wyrażanie czasu - zegar;
 • Kraje i narodowości;
 • Informacje personalne;
 • Pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy;

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, narodowość);
 • Prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • Pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • Pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • Pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;
 • Pytanie o cenę i informacja o cenie;

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Rodzajnik określony i nieokreślony;
 • Liczebniki porządkowe, daty;
 • Czas gramatyczny: Past Simple (czasowniki nieregularne);
 • Porównanie czasów present simple i present continuous;
 • Przysłówki częstotliwości: sometimes, never, always, often, usually, seldom;
 • Słówka pytające: why, whose;
 • Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika;
 • Spójniki: and, but, because, so, or;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Ubrania;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Zagadnienia z życia codziennego - dom (pokoje); szkoła (przedmioty), czynności domowe;
 • Spędzanie wolnego czasu, sport, muzyka; film i telewizja, hobby i zainteresowania;
 • Pogoda;
 • Codzienne czynności i obowiązki domowe;
 • Jedzenie i napoje, zdrowa żywność, warzywa i owoce, nazwy posiłków i dań;
 • Praca, popularne zawody i miejsca pracy, problemy związane z pracą;
 • Charakterystyczne miejsca w mieście i na wsi;
 • Wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • Sugestie i propozycje;
 • Obowiązek i zakaz;
 • Prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • Pytania o wygląd i ocenę człowieka, podstawowe informacje o wyglądzie i charakterze człowieka;
 • Wyrażanie życzeń;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Materiał gramatyczny:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • Much, many, a few, a little, enough;
 • Zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • Czasownik: should, would, shall, have to;
 • Czasy gramatyczne: Future simple, Present perfect i "be going to";
 • Stopniowanie przymiotników, porównania z as ... as;
 • Zwrot would like; be allowed to, be able to;

2. Słownictwo:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Czynności i obowiązki domowe;
 • Ubiory, style i wzory;
 • Nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • Sport, dyscypliny i sprzęt sportowy;
 • Wydarzenia sportowe, znani sportowcy;
 • Świat, państwa, narody, narodowości, strony świata, stolice krajów anglojęzycznych;
 • Pory roku i ich charakterystyka;
 • Środki transportu, podróże i turystyka;
 • Żywność, zdrowe i niezdrowe jedzenie, przygotowanie posiłków i dań;

3. Komunikacja:

 • Zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • Pytanie o drogę i udzielenie informacji;
 • Prośba o pozwolenie i dawanie lub odmowa pozwolenia;
 • Pytania i informacje o hobby i zainteresowaniach;
 • Jak docieramy do szkoły i innego miasta;
 • Sugestie i propozycje;
 • Informacja o planach i intencjach;
 • Wyrażanie nadziei i obietnic;
 • Porównywanie osób i przedmiotów;
 • Oferowanie pomocy i podziękowanie za nią, reakcja na prośby i podziękowania;
 • Zwroty grzecznościowe;
 • Sytuacje formalne i nieformalne w życiu społecznym;

Zakres tematyczny - Język niemiecki - sesja wiosenna

 Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz: tanzen, heißen, sein, haben, arbeiten, schaukeln;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn. oraz zaimek dzierżawczy mein/e dein/e w Mianowniku;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz kein w Bierniku;
 • Spójniki und, aber;
 • Partykuła doch.

2. Leksyka:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Słownictwo dotyczące rodziny, określające stopień pokrewieństwa, cechy charakteru;
 • Nazwy zawodów, tworzenie nazw zawodów;
 • Nazwy przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające cechy;
 • Nazwy zwierząt.

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Polecenia typu: Höre/Lies den Text!, Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!;
 • Prośby: Sing bitte ein Lied!, Bring mir bitte ...!;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Was ist deine Mutter von Befur? Was willst du werden? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Oma? Was machst du gern? Hast du eine Schere? Nein, ich habe keine Schere./ Ja, ich habe eine Schere. Hast du ein Haustier?

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden oraz modalnych: wollen, können, mögen;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek dzierżawczy w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Zaimek nieosobowy es, man.

2. Leksyka:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku;
 • Meble, kolory, pokoje, opis pokoju;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Hobby;
 • Pogoda.

3. Komunikacja:

 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag. Was willst du werden? Kannst du reiten? Was kann man im Gebirge machen?;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte? Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Wyrażanie swoich zainteresowań.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające wann?, wohin?, wo?;
 • Zaimek zwrotny;
 • Odmiana rodzajnika określonego nieokreślonego oraz zaimka dzierżawczego w Celowniku;
 • Spójniki: weil, dass, denn, trotzdem, dann.

2. Leksyka:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Okoliczniki określające częstotliwość wykonywania danej czynności;
 • Nazwy czynności związane z obowiązkami domowymi;
 • Święta;
 • Jedzenie.

3. Komunikacja:

 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba i podziękowanie, obowiązek;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań;
 • Polecenia i rozkazy;
 • Sygnalizowanie nieporozumienia: Ich habe dich nicht verstanden! Was bedeutet dieses Wort? Können Sie bitte wiederholen?;
 • Pytanie o miejsce pobytu i kierunek poruszania się: Wo steht der Schreibtisch? Wo liegt der Altmarkt?;
 • Zamawianie w restauracji.